Projekt "System bezpieczeństwa lekkich wiropłatów" - cd.8

Na bazie doświadczeń z użycia modelowego systemu spadochronowego w powietrzu, uruchomione zostały prace nad układem pełnowymiarowym, natomiast system modelowy posłużył do kontynuacji prac badawczych oraz modyfikacji i doskonalenia sposobu otwierania spadochronu. W ramach prac wykonany został układ małego, pomocniczego spadochronu, którego zadaniem jest wyhamowanie prędkości obrotowej wirnika. Badania skuteczności działania tego rozwiązania prowadzone były na stanowisku prób dynamicznych, w pierwszej fazie bez spadochronu głównego a następnie w warunkach poligonowych z wystrzeleniem spadochronu głównego. W tym przypadku proces otwarcia okazał się bardziej uporządkowany i przewidywalny. Wpływ wirnika na otwarcie spadochronu jest mniejszy i liny nośne nie ulegają skręceniu.

Foto.1.
Foto.1. Próba stanowiskowa hamowania wirnika za pomocą małego spadochronu.

Foto.2.
Foto.2. Otwarcie spadochronika hamującego wirnik, tuż przez wyzwoleniem spadochronu głównego.

Foto.3.
Foto.3. Wystrzelenie spadochronu głównego przy zmniejszonych obrotach wirnika.

Foto.4.
Foto.4. Otwarcie spadochronu przebiegło prawidłowo, próba zakończyła się wynikiem pozytywnym.